ကြည့်ရှုနိုင်သည် မိုးပျံခွက် နှင့် ပင်ပေါင်လုံးရဲ့ မာယာ TrueID တွင် လွတ်လွပ်စွာကြည့်ရူနိုင်သည်