ကြည့်ရှုနိုင်သည် ဓါတ်ပြားပင်ပေါင် နှင့် အုန်းစားမယ် TrueID တွင် လွတ်လွပ်စွာကြည့်ရူနိုင်သည်