ကြည့်ရှုနိုင်သည် ပါးတခြမ်းရဲ့ ပန်းတိုင် TrueID တွင် လွတ်လွပ်စွာကြည့်ရူနိုင်သည်