ကြည့်ရှုနိုင်သည် လေပေါ်မြှောက်တက် ပင်ပေါင်ခွက် နှင့် ကော်ဇောပျံကြီး ပျော်ပျော်စီး TrueID တွင် လွတ်လွပ်စွာကြည့်ရူနိုင်သည်