ကြည့်ရှုနိုင်သည် ကဒ်တစ်ကဒ်ချင်းစီက ပြောတဲ့ သင့်အတွက် message တစ်ခု TrueID တွင် လွတ်လွပ်စွာကြည့်ရူနိုင်သည်