ကြည့်ရှုနိုင်သည် ၂၀၂၂ ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ TrueID တွင် လွတ်လွပ်စွာကြည့်ရူနိုင်သည်